Aktualności

Brak zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z planem zagospodarowania przestrzennego

2016-08-28

Legitymacja nowego właściciela do zaskarżenia uchwały w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 80 ustęp 2 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 

Więcej

Uprawnienie do dywidendy – warunki powstania roszczenia

2015-05-11

Sad Najwyższy w wyroku z 28 maja 2014 r. (I CSK 517/13) uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie zasądzający na rzecz powoda dywidendę w wysokości 60 540 złotych. Sąd Najwyższy podzielił argumentację pozwanej spółki, reprezentowanej przez radcę prawnego Bartosz Draniewicza, że nie powstało roszczenie o wypłatę dywidendy.

Więcej

Kim jesteśmy?

Obrazek

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Ekologicznego
Dr Bartosz Draniewicz

Art. 86 Konstytucji: Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie
 

Szczególne doświadczenie Kancelarii obejmuje następujące zakresy:

- szeroko rozumiane prawo ekologiczne,
- ustawa Prawo ochrony środowiska,
- kary pieniężne w ochronie środowiska,
- prawo wekslowe,
- prawo gospodarcze,
- odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania gospodarcze i podatkowe,

więcej w zakładce Specjalizacja

Skontaktuj się z nami

Kancelaria:

ul. Jezierskiego 7/23
00-457 Warszawa

Telefony:

  • tel. (22) 850-00-50
  • fax (22) 850-00-51
  • kom. 602-333-092

E-mail: