Publikacje

Mec. Bartosz Draniewicz jest autorem lub współautorem następujących pozycji książkowych z zakresu prawa gospodarczego i ochrony środowiska.:

Rola sądów i trybunałów w ochronie środowiska.

red. naukowy J. Rotko, autorzy: M. Baran, B. Draniewicz, A. Habuda, B. Iwańska, J. Jerzmański, J. Rotko, W. Radecki

Przedmiotem monografii jest zagadnienie orzekania przez trybunały i sądy w sprawach z zakresu ochrony środowiska. Nie licząc książki prof. Wojciecha Radeckiego z 1995 r., jest to pierwsza tak obszerna i kompleksowa monografia poświęcona tej problematyce. W ogólnym ujęciu sformułowane w niej zostały oceny ustrojowej roli trybunałów i sądów w realizacji jednego z podstawowych zadań współczesnego państwa, jakim jest ochrona środowiska.

Szczegółowe rozważania poświęcone zostały kwestii wpływu szeroko rozumianego orzecznictwa zarówno na tworzenie prawa ochrony środowiska, jak i stosowanie jego wybranych zakresów przez organy administracji publicznej. W badaniach uwzględniono rolę zasad ogólnych prawa ochrony środowiska w jego sądowym  stosowaniu, znaczenie prawa europejskiego, a także preferencje okazywane poszczególnym rodzajom wykładni i związane z tym zjawisko prawotwórstwa sędziowskiego. Odrębny rozdział poświęcono orzeczniczej działalności Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Autorami poszczególnych rozdziałów są wybitni przedstawiciele nauki prawa ochrony środowiska.

Kup książkę

Gospodarowanie odpadami oraz opakowaniami. Opłaty. Komentarz. Warszawa 2005

Kup książkę

Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji. Komentarz. Warszawa 2006

Kup książkę

Postępowania odrębne. Warszawa 2007, współautor sędzia Łukasz Piebiak

Publikacja dotyczy praktycznych aspektów postępowań: upominawczego, nakazowego, uproszczonego, w sprawach gospodarczych, Współautor sędzia Łukasz Piebiak

Kup książkę

Opłata produktowa. Warszawa 2009

Kup książkę

Instytucje Prawa ochrony środowiska. Geneza-Rozwój- Perspektywy. Warszawa 2010

Autorzy: Dr Paweł Bojarski, Dr Bartosz Draniewicz, Dr Adam Habuda, Dr Jan Jerzmańaki, Sabina Moczko-Wdowczyk, Prof. Wojciech Radecki, Prof. Jerzy Rotko, Prof. Jerzy Sommer

Kup książkę

Autor ponad 100 artykułów rozstrzygających praktyczne zagadnienia prawa ochrony środowiska i prawa gospodarczego, w tym postępowań sądowych.