Specjalizacja

Ze względu na ukończoną aplikację sądową Mec. Draniewicz był pełnomocnikiem w kilkuset sprawach gospodarczych i cywilnych, a także w wielu postępowaniach administracyjnych i przed sądami administracyjnymi. Mecenas Bartosz Draniewicz i Współpracownicy posiadają pogłębioną wiedzę praktyczną w zakresie postępowań:

  • Odpowiedzialności z tytułu naruszenia wymogów Prawa ochrony środowiska,
  • Odpowiedzialności z tytuł kar pieniężnych w ochronie środowiska (w tym nielegalnego sprowadzania odpadów, kar z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawy o odpadach),
  • Odpowiedzialności za szkody w środowisku,
  • Postępowań z udziałem organizacji ekologicznych i ocen oddziaływania na środowisko,
  • Odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z art. 299 KSH,
  • Odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki,
  • Odpowiedzialności wekslowej,
  • Odpowiedzialności ubezpieczeniowej,
  • Reprezentacji w procedurach odwoławczych i przed sądami administracyjnymi na negatywne oceny w sprawach dotacji unijnych na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
  • W zakresie postępowań z zakresu prawa pracy, reprezentując zarówno interesy pracodawców jak i pracowników.

Kancelaria oferuje również wysoko specjalistyczne opinie, szkolenia zamknięte i otwarte przygotowywane z udziałem wybitnych specjalistów praktyków, w tym osób posiadających tytuł naukowy Profesora.