Nowe Rozporządzenie dotyczące baterii

W dniu 12 lipca 2023 roku  zostało przyjęte Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1542 w sprawie baterii i zużytych baterii, zmieniające dyrektywę 2008/98/WE[1] i rozporządzenie (UE) 2019/1020[2] oraz uchylające dyrektywę 2006/66/WE[3], dalej w skrócie „Rozporządzenie”[4]. Akt ten wszedł w życie 20 dni po dniu publikacji, a więc 17 sierpnia 2023 roku. Tym niemniej samo stosowanie przepisów jest rozłożone w czasie (zob. art. 96 Rozporządzenia), o czym w artykule, do którego poniżej został zamieszczony link. Znaczna część przepisów będzie stosowana od 18 lutego 2024 roku.

      Przepisy Rozporządzenia obejmują, w odróżnieniu od dotychczas obowiązujących regulacji skupiających się głównie na wycofywaniu baterii z użytku, nie tylko ten etap, ale  cały cykl ich życia począwszy od ich produkcji, poprzez użytkowanie. Celem nowych rozwiązań prawnych jest to, aby baterie stały się bardziej bezpieczne, przyjazne środowisku, a także konkurencyjne.

          Artykuł autorstwa radcy prawnego, dra Bartosza Draniewicza  omawiający najważniejsze aspekty Rozporządzenia jest zamieszczony na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

https://www.een.org.pl/component/content/article/84970:bezpieczniejsze-bardziej-ekologiczne-i-konkurencyjne-czyli-jakie-beda-baterie-po-wprowadzeniu-nowego-rozporzadzenia

radca prawny, dr Bartosz Draniewicz


[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011, Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 1.

[3] Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG, Dz.U. L 266 z 26.9.2006, s. 1.

[4] Dz.U. UE L 171 z 28.7.2023, s. 1.