Czy można przenieść zezwolenie na zbieranie odpadów

Czy można przenieść zezwolenie na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów wydane na spółkę z o.o. na inną spółkę, która zamierza odkupić instalację?” 

Pytanie

Spółka X  planuje dokonać zakupu przedsiębiorstwa innej spółki Y, która zajmuje się gospodarowaniem odpadami i posiada w związku z tym stosowne zezwolenia na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów. Czy te decyzje przejdą na nową spółkę kupującą, gdy zostanie dokonana sprzedaż  przedsiębiorstwa na podstawie art.552 w związku z art. 55k.c.? 

Odpowiedź 

Przyjmuje się, że prawa i obowiązki o charakterze administracyjnoprawnym nie ulegają przenoszeniu chyba że przepisy szczególne na to pozwalają. Decyzje administracyjne  są wydawane dla konkretnego podmiotu, a nie dla instalacji i nie przechodzą wraz z instalacją na nabywcę. Wyjątki od tej zasady muszą wynikać wprost z przepisów prawa – tytułem przykładu można wskazać na art. 189 § 1 Prawa ochrony środowiska, który dotyczy pozwoleń, a więc ich wytwarzania odpadów. Sam zakup przedsiębiorstwa spółki Y nie spowoduje przejścia zezwoleń posiadanych przez spółkę X. W taki sposób wypowiedział się też NSA w wyroku z 5 kwietnia 2011 r. (II OSK 654/10)

Rozwiązaniem jest  przejście zezwoleń na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów w drodze przejęcia spółki X posiadającej te decyzje  przez  spółkę Y albo połączenie się spółek X i Y poprzez zawiązanie nowej spółki. 

Zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Po myśli zaś art. 494 § 2 k.sh. na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

 W orzecznictwie wskazuje się, że  art. 494 k.s.h. należy rozumieć w taki sposób, że wynika z niego generalne unormowanie także zasad sukcesji praw i obowiązków o charakterze administracyjnym. W art. 494 § 1 k.s.h. mowa o „wszystkich prawach i obowiązkach”. Nie ma podstaw do traktowania art. 494 § 1 k.s.h. jako przepisu zawierającego unormowanie ograniczone tylko do praw i obowiązków z zakresu prawa prywatnego oraz wyłącznie takich aktów administracyjnych, które przyznawały prawa spółce przejmowanej. Następstwo prawne regulowane przez art. 494 § 1 k.s.h. zakłada wstąpienie spółki przejmującej w całą sytuację prawną spółki przejmowanej, na którą składają się prawa i obowiązki tej ostatniej o różnej treści i charakterze. Dlatego art. 494 k.s.h. jest przepisem, który należy traktować jako istotny wyjątek od zasady braku sukcesji praw i obowiązków o charakterze administracyjnym. Zasada ogólnej sukcesji praw i obowiązków administracyjnych jest konsekwencją sukcesji uniwersalnej, o której stanowi art. 494 § 1 k.s.h. Wynikające z przejęcia spółki następstwo prawne w obszarze prawa administracyjnego nie jest konsekwencją prostego przeniesienia praw i obowiązków wynikających z prawa publicznego na inny podmiot w drodze czynności prawnej (z naruszeniem zasady indywidualnego charakteru aktu administracyjnego i przy zachowaniu bytu dotychczasowego adresata) lecz jest skutkiem następującego z mocy prawa przekształcenia podmiotowego strony stosunku administracyjnoprawnego, będącego konsekwencją swoistego „zlania się” adresata decyzji ze spółką przejmującą. (tak Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 19 stycznia 2018 r., VI SA/Wa 2905/15). 

Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.